Nov 28, 2011

457. Raw House,K2K,Mr.Poet,LaGyo...



FREEBIES !!

[[Left]]
HAIR Zoey Vintage R A W :: H O U S E (Group Gift [11.01.2011])
USA shirt, Flower leggins, Heel black K2K (The Dirty Turkey Hunt 2.0 #40, Nov 1 - 30)
Naughty HighHipSkirt Nanashi & Yesss Designs (Camp)

[[Right]]
HAIR Zoey Vintage R A W :: H O U S E (The Dirty Turkey Hunt 2.0 #21, Nov 1 - 30)
Bat sleeve knit coat Mr Poet (FREE)
The Desperado bag, Zarema gloves LaGyo (FREE)
Mocassins Ziva's Underground Footware (The Dirty Turkey Hunt 2.0 #71, Nov 1 - 30)